भाण्डागार-शाखा

Store

विद्यापीठका सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्तिको सुरक्षा र हेरचाह गर्ने जिम्मा स्टोरको हो । साथै विद्यापीठलाई चाहिने प्रशासनिक, शैक्षणिक सामग्रीहरु भण्डारण गरी आवश्यकता अनुसार वितरण व्यवस्था मिलाउने काम स्टोर शाखाले गर्दछ । पिण्डेश्वर विद्यापीठको स्टोर शाखा कर्मचारी राजकुमार खवासको जिम्मेवारीमा सञ्चालित छ ।