प्राक् शास्त्री प्रशिक्षणमा भर्ना खुलेको सूचना

शास्त्री पढ्न चाहने साधारण धारका विद्यार्थीले लिनु पर्ने प्राक् शास्त्री तहको ६ महिने भाषा प्रशिक्षण तालिममा भर्ना खुलेको छ, अत: इच्छुक विद्यार्थीले विद्यापीठमा सम्पर्क गरी प्रवेश लिनु हुन याे सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना प्रकाशन मिति : Sun December 24, 2023